ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μελέτη και Επίβλεψη Ηλιοθερμικού Συστήματος σε Ξενοδοχειο

Ηλιακοί Συλλέκτες

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την τεχνοοικονομική αξιολόγηση συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Αγ. Μάρκου .

Σε πρώτη φάση υπολογίστηκαν οι συνολικές ημερήσιες ανάγκες της επιχείρησης σε ζεστό νερό χρήσης. Στη συνέχεια υπολογιστικέ ο αριθμός των ηλιακών συλλεκτών που θα ενεργούσαν επικουρικά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ΖΝΧ αποτελούμενο από λέβητα πετρελαίου και δεξαμενή αποθήκευσης.

Η μεταλική βάση μεταβλητής γωνίας

 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι ηλιακοί συλλέκτες εγκαταστάθηκαν σε μεταβαλλόμενης κλίσης μεταλλική βάση για τη μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επιλέχθηκαν συλλέκτες επιλεκτικής επίστρωσης ελληνικής κατασκευής καθώς για τη συγκεκριμένη εφαρμογή είχαν τη μεγαλύτερη απόδοση όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:

 

 

Κάλυψη φορτίου θέρους
Η κάλυψη του φορτίου από το ηλιοθερμικό σύστημα υπολογίστικε βάση της πληρότητας του ξενοδοχείου ανα περίοδο:

Κάλυψη φορτίου θέρους

Από το διάγραμμα παρατηρούμε μέση κάλυψη φορτίου θερινής περιόδου από το ηλιακό σύστημα της τάξης του 40,85%.

Κάλυψη φορτίου χειμώνα

Κάλυψη φορτίου χειμώνα

Από το διάγραμμα παρατηρούμε μέση κάλυψη φορτίου χειμερινής περιόδου από το ηλιακό σύστημα της τάξης του 34,48%.

 

Οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ΖΝΧ με λέβητα πετρελαίου και την ετήσια ωφέλιμη ηλιακή ενέργεια που λαμβάνουμε από το σύστημα μπορούμε να υπολογίσουμε τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης λόγω εξοικονόμησης ενέργειας για ετήσια χρήση.

Κόστος επένδυσης:   3654 €   (προσεγγιστικό)
Χρόνος ζωής συστήματος: 25 έτη
Κόστος ενέργειας:                                           0,046 €/MJ
Πληθωρισμός: 1,50%
Ετήσια αύξηση τιμής ενέργειας: 5,00%
Χρόνος απόσβεσης:  
2 Έτη
Η σελίδα μας στο Facebook